Den årlige utlysningen til Stiftelsen Hästforskning er åpen for søknader innenfor de to programområdene veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi og samfunnsvitenskap og humaniora.

Utlysning 2022

Bak utlysningen står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige, årets utlysning omfatter 12 millioner SEK og 10 millioner NOK. 60 prosent av utlysningens midler er avsatt til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi, og 40 prosent er avsatt til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en fullskala forskningssøknad. Begge trinnene vurderes av egne evalueringsgrupper.

Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og næringen. I alle søknader skal det opplyses om forskningens innvirkning på hestevelferden, samt en beskrivelse av plan for informasjonsspredning til implementering. Samtlige deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes i utlysningen, der de respektive programområdene nå inkluderer et særskilt fokusområde; Hestens velferd i bruk av- og kommunikasjonen med hesten.

Legg merke til at det for samarbeidsprosjekter og helnorske prosjekter finnes særskilte retningslinjer, disse finner du i søknadssystemet.

Det kan søkes om midler på maksimalt 1 million per år i 3 år. For samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge kan denne summen søkes i begge land i respektive valuta. Beløpet er inkludert OH, og det er ingen øvre grense for OH-kostnader. Hver hovedsøker kan levere en søknad for inntil tre års forskning.

Viktige frister

Trinn 1 åpner 1. april 2022, kl.12.00 
Trinn 1 stenger 1. juni 2022, kl. 12.00
Trinn 2 åpner 31. august 2022, kl. 12.00
Trinn 2 stenger 30.september 2022, kl. 12.00

Styret i Stiftelsen Hästforskning beslutter tildelingen av midler i desember 2022.

Mer informasjon og søknadsportal finner du på SHF sine nettsider.

Bakgrunn for samarbeidsavtalen

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og en egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd. Gjennom hesteforskningsprogrammet ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet. 

Mer informasjon

Stiftelsen Hästforskning sine nettsider: https://hastforskning.se/

Forskningsprogram og strategiplan finner du her: https://hastforskning.se/om-oss/