Hvert år deler Stiftelsen Hästforskning ut pris til "Årets forskningsprojekt" og "Årets hedersomnämnande". "Årets hedersomnämnande" gikk til det norsk-svenske prosjektet "Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter" som er gjennomført under ledelse av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Heidi Enemark, Veterinærinstituttet, mens "Årets hästforskningsprojekt" gikk til prosjektet "Hest i Trafikk", gjennomført under ledelse av Eva Brustad Dalland, Nord Universitet. Begge prosjektene ble hedret ved Hippocampusdagen på SLU i begynnelsen av november, men selve prisen for "Årets hästforskningsprojekt" ble i dag overrekt på Norsk Hestesenter.

Norsk Hestesenters styreleder Torild Jacobsen, og styremedlem i Stiftelsen Hästforskning, delte ut prisen, som består av et stipend på 25 000 svenske kroner, samt et diplom.

Eva Brustad Dalland og Kåre Robertsen fra prosjektet mottok prisen, og holdt en interessant presentasjon om prosjektet og resultatene fra forskningen. I studien så forskerne på problemstillingen "Hvordan samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak er det behov for?". De så at trafikkrelaterte ulykker med hest i dag er underrapportert og funnene i studien viser at samspillet mellom andre trafikanter, hest og hestebruker bør bli bedre, og at det bør iverksettes tiltak og endring av lovverk. Prisutelingen og presentasjonen ble streamet, og er tilgjengelig på Facebook også i etterkant. Du kan lese mer om prosjektet og resultatene i artikkelen "Trafikkreglene bør endres".
 
Vi gratulerer så mye med prisen, og takker for viktig forskning, som bidrar til nytte for både hestenæringen og for samfunnet som helhet!
 
Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i Stiftelsen Hästforskning, og bidrar til forskningssamarbeidet gjennom blant annet å formidle to millioner kroner årlig til potten med forskningsmidler, der Norsk Hestesenters andel er øremerket i Landbruks- og matdepartementets årlige tildelingsbrev til Norsk Hestesenter.